Konfidencialumo politika

BENDRA INFORMACIJA

UAB "ALBENA VARNA" (toliau – Bendrovė) gerbia visų klientų ir šios svetainės lankytojų (toliau – Klientai) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą bei saugumą, naudojantis visomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, lankantis Bendrovės svetainėje www.krautuvu.lt  (toliau – Interneto svetainė).

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „Albena Varna“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

-        asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

-        asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

-        asmens duomenys nuolat atnaujinami;

-         asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai bei teisės aktai;

-        asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas, arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1.     ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

1.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, perka prekes ir (ar) paslaugas, palieka komentarus, užduoda klausimus, prenumeruoja naujienlaiškius, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir kitais būdais.
1.3.   Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės svetainėje. Duomenų subjektas pildo Įmonės svetainėje pildo ir palieka savo kontaktinius duomenis pats.
1.3.    Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

2.     ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1.    Subjektas pateikdamas asmens duomenis Įmonei sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.
2.2.    Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

2.2.1.    Vidaus administravimo tikslais.
2.2.2.    Įmonės gaunamų paslaugų, įrangos pardavimo, nuomos, techninio aptarnavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė; potencialių klientų mokumo vertinimas (kai parduodama su mokėjimo atidėjimu ar išnuomojama ypač didelės vertės įranga) ir įsiskolinimo valdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

-        Vardas (-ai), pavardė (-ės);

-        Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

-        Darbovietė ir pareigos (jei informacija teikiama kaip juridinio asmens atstovas);

-        Gyvenamosios vietos adresas (PVM sąskaitai faktūrai);

-        Asmens tapatybės dokumento Nr.;

-        Banko sąskaitos duomenys (jeigu Įmonei paslaugas teikia fizinis asmuo);

-        Kita su sutarties sudarymu susijusi informacija.

2.2.3.    Įsiskolinimo valdymui. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

-        Vardas (-ai), pavardė (-ės);

-        Asmens kodas / gimimo data;

-        Apmokėjimo istorija;

-        Adresas;

-        Kita su įsiskolinimu susijusi informacija.

2.2.4.    Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

-        Vardas (-ai);

-        Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

-        Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas (žinutė).

2.2.5.    Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

-        Vardas (-ai), pavardė (-ės);

-        Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

2.2.6.    Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

3.      TRETIEJI ASMENYS IR ĮGALIOTI DUOMENŲ TVARKYTOJAI

3.1.     UAB „Albena Varna“ įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2.    Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims. 

4.      DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

4.1.    Duomenų subjektas turi teisę ištrinti asmens duomenis.

4.2.    Duomenų subjektas turi teisę pateikti užklausą UAB „Albena Varna“ dėl su juo susijusių asmens duomenų.

4.3.    Duomenų subjektas turi teisę riboti asmens duomenų tvarkymą.

4.4.    Duomenų subjektas turi teisę paduoti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo paduoti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai.

 5.      ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

5.1.     UAB „Albena Varna“ saugo asmens duomenis taip, kad būtų galima nustatyti duomenų subjektus tol, kol tai yra būtina tikslams pasiekti, išskyrus įstatymų numatytus reikalavimus.

5.2.    UAB „Albena Varna“ sunaikina ir (arba) ištrina visus asmens duomenis, kurie nėra skirti išsaugoti.

6.     SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1.    Slapukas (angl. cookie)– nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

6.2.    Svetainė www.krautuvu.lt naudoja slapukus, kad vartotojams būtų patogiau naudotis svetaine.

6.3.    Jei nesutinkate su slapukų naudojimu, galite užblokuoti Jūsų prietaise saugomus slapukus. Tam Jums reikia pakeisti savo naršyklės nustatymus.